Regulamin

§1 Postanowienia ogólne:

 1. Sklep art-e.com.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, obowiązującym od 02.10.2019. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie Sklepu, zostanie zmodyfikowana data obowiązywania niniejszego Regulaminu.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego art-e jest sprzedaż detaliczna biżuterii, rękodzieła oraz innych artykułów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.art-e.com.pl, zasady ich świadczenia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Kupujący może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.art-e.com.pl.
 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Sklepu www.art-e.com.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach , które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:

* 6.1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

* 6.2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

* 6.3 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2 Definicje:

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.art-e.com.pl, umożliwiający utworzenie konta na stronie internetowej Sklepu art.-e
 2. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.art-e-com.pl, umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta
 3. Formularz reklamacji - formularz dostępny na stronie internetowej www.art-e-com.pl, stanowiący część niniejszego Regulaminu, umożliwiający złożenie reklamacji Produktu przez Klienta.
 4. Formularz zwrotu - formularz dostępny na stronie internetowej www.art-e-com.pl, stanowiący część niniejszego Regulaminu, umożliwiający złożenie reklamacji Produktu przez Klienta.
 5. KlientUsługobiorca, który zamierza zawrzeć bądź tez zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Jest to podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do jej własności. Klientem są nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne i jednostki administracji publicznej dokonujące zakupów towarów i usług oferowanych na rynku.
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu cywilnego). Konsument dokonuje zakupu w celu konsumpcji i zaspokojenia własnych potrzeb. Każdy konsument jest Klientem.
 7. Kupujący – zarówno Klient jaki i Konsument.
 8. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną do do korzystania z Usługi Elektronicznej i nabywania Produktów za pośrednictwem sklepu internetowego art-e oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera.
 9. Usługodawca, SprzedawcaWioletta Nocek, wykonująca działalność gospodarczą jako firma art-e, wpisaną do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Miejsce wykonywania działalności oraz adres: ul. Filipińska 6, 05-530 Góra Kalwaria. NIP 521-182-95-02, REGON 384334048, adres poczty elektronicznej (e-mail): art-e.com@wp.pl.
 10. Umowa sprzedaży - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 11. Sklep – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.art-e-com.pl.
 12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 13. Produkt - rzecz dostępna w Sklepie albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 15. Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 16. Newsletter - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 17. Regulaminniniejszy zbiór zasad określający funkcjonowanie Sklepu oraz wzajemne relacje Usługodawcy art-e a Usługobiorcą będącym Klientem Sklepu.

§3 Informacje dotyczące produktów oraz ich zamawiania

Sklep art-e prowadzi sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polski.

 1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Zostały wytworzone w Polsce bądź zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Kamienie szlachetne są tworzywami naturalnymi. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą nie oddawać w pełni jej rzeczywistej kolorystyki i wielkości. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja Produktów art-e pozwalała ocenić rzeczywiste cechy Produktu.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu widniejąca na stronie internetowej Sklepu art-e.com.pl podana jest w Polskich Nowych Złotych i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Produkt dostarczany poza granice Unii Europejskiej może rodzić po stronie Klienta obowiązek zapłaty cła lub stosownego podatku zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju przeznaczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji Klient proszony jest o skontaktowanie się z właściwym organem ds. celnych lub akcyzowych.Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień
 7. Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie, aby złożyć Zamówienie. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 8. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w ciągu 2-5 dni roboczych. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta, będą wysyłane następnego dnia roboczego.
 9. Produkty w Sklepie art-e będące rękodziełem posiadają limitowaną liczbę sztuk, często są to pojedyncze sztuki. W przypadku stwierdzenia braku Produktu w magazynie po złożeniu Zamówienia przez Klienta, art-e niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji i, a w przypadku opłacenia Zamówienia przez Klienta , dokona zwrotu środków na rachunek bankowy.
 10. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.

§4 Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni. W takiej sytuacji należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu (Załącznik 1 Formularz zwrotu).
 6. W momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej dane wyszczególnione w pkt.4, zostaje zawarta Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT – na wyraźne życzenie Klienta przed dokonaniem transakcji), który będzie dołączany do przesyłki.

§5 Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

*płatność przelewem  tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

* płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności PRZELEWY24 (Dane spółki: PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068)

*płatność gotówką – przy odbiorze

 1. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
 3. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy prowadzony w MBanku numer:

04 1140 2004 0000 3402 7917 6086

art-e

WIOLETTA NOCEK

UL. FILIPIŃSKA 6

05-530 GÓRA KALWARIA

NIP 521-182-95-02

W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”

 1. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny serwis PRZELEWY 24 płatności umożliwia  dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny Produktu z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. W przypadku braku zapłaty, Umowa zostaje anulowana.
 3. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt. 1 (za wyjątkiem zapłaty gotówką, przy odbiorze), Produkt zostanie wysłany dopiero po opłaceniu Zamówienia.
 4. Płatność za pobraniem. Zapłata za zamówienie następuje u kuriera InPost. Za pobraniem wysyłane są zamówienia do 500,00 PLN. Za zamówienia powyżej 500,00 zł. – wymagana płatność przelewem na konto, kartą płatniczą lub szybkimi przelewami.

§6 Realizacja dostawy.

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta wyrażone przed realizacją Zamówienia - faktura VAT.
 3. Wszystkie koszty związane z wysyłką towaru pokrywa Kupujący.
 4. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności, wagi i gabarytów towaru oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

* Czas kompletowania Produktu wynosi od 2-5 dni roboczych.

* Realizacja projektów na indywidualne zamówienie jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu takiej możliwości i spełnieniu warunków dodatkowych. Przewidywany czas realizacji 14  - 30 dni roboczych.

* Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 2 do 7 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

* Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, InPost paczkomaty lub Poczty Polskiej.

6.Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

7.Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Towarze i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski.

8.Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą.

9.Kupujący, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§7 Reklamacja Produktu

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta po wypełnieniu dokumentu Formularz Reklamacji, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu i wysłana: 
 • na adres: art-e, WIOLETTA NOCEK,  UL.FILIPIŃSKA 6, 05-530  GÓRA KALWARIA
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: art-e.com@wp.pl
 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację– usprawni to proces rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 3. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne jest dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest dostarczyć go na swój koszt do Sprzedawcy na adres: art-e WIOLETTA NOCEK, UL.FILIPIŃSKA 6, 05-530 GÓRA KALWARIA. Do paczki należy dołączyć kopię paragonu/faktury VAT.
 4. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie Klienta, konsultowane na każdym etapie realizacji i końcowej akceptacji projektu przez Klienta, nie polegają zwrotowi ani reklamacji.

§8. Prawo odstąpienia od Umowy.

 1. Klient, będący w rozumieniu prawa Konsumentem, zawierający umowę drogą elektroniczną, poprzez sklep internetowy, po otrzymaniu Produktu, może od umowy odstąpić w ciągu 14 dni. Jednak produkt, z którego zrezygnuje nie może nosić żadnych śladów użytkowania takich jak np. uszkodzenia, wytarcia, zmiany koloru, etc.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w nie zmienionym stanie.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu na wskazany rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Produktu.
 5. Klient odstępujący od Umowy Sprzedaży zgodnie z paragrafem 8 pkt 1, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi - od dnia zawarcia umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę Umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§9 Postępowania dotyczące przedsiębiorców (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami. Klientom, którzy dokonują zakupu jako przedsiębiorcy prowadzący działalność, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy wciągu 14 dni.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§10 Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

* zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

* prowadzenie Konta w Sklepie,

* korzystanie z Newslettera.

Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 1. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu oraz prezentowanych w nim materiałów.

§11 Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

* komputer z dostępem do Internetu,

* dostęp do poczty elektronicznej,

* przeglądarka internetowa,

* włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§12 Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: art-e.com@wp.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§13 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych.

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

* Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

* Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: art-e.com@wp.pl

* Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

* Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie na drodze porozumienia stron.

§14 Własność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.art-e.com.pl  korzystają z ochrony prawa autorskiego i są własnością Wioletty Nocek wykonującej działalność gospodarczą jako firma art-e, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Wioletta Nocek, ul. Filipińska 6, 05-530 Góra Kalwaria, NIP 521-182-95-02, REGON 384334048. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.art-e.com.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Wykorzystanie przez kogokolwiek w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.art-e.com.pl,stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia Klienta wyższego poziomu ochrony, niż ten który zapewniałoby mu prawo obowiązujące w jego kraju pochodzenia.
 2. W przypadku Klientów będących Konsumentami, a niebędących jednocześnie obywatelami polskimi, zawsze zastosowanie ma prawo korzystniejsze dla nich.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę w przypadku, jeśli został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.
 5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego paragrafu.
 6. Sądowe rozstrzyganie sporów.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).       Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego / miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załącznik 1 Formularz zwrotu

 

Formularz zwrotu

NUMER ZAMÓWIENIA………………………….…………, DATA ZAMÓWIENIA…………………………..

IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA: ……………………………………………………………………………………….

ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………………………………………………………......

NR TEL……………………………….. E-MAIL:………………………………………………………………………..

 

W związku z odstąpieniem od Umowy proszę o zwrot kwoty stanowiącej cenę Produktu/ów na rachunek bankowy jak poniżej (zwrot jest możliwy jedynie na rachunek bankowy Klienta)

Nazwa Banku:……………………………………………………………………………………………………………

Nr konta w Banku:…………………………………………………………………………………………………….

 

Nr katalogowy Produktu:.............

Cena Produktu:.................

Przyczyna zwrotu/uwagi Klienta: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie Sklepu.

Data i czytelny podpis Klienta………………………………………………………………………………

 

Załącznik 2 Formularz reklamacji

 

Formularz reklamacji

NUMER ZAMÓWIENIA………………………….…………, DATA ZAMÓWIENIA……………….

IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA: ………………………………………………………………………....

ADRES:…………………………………………………………………………………………………...........

……………………………………………………………………………………………………………............

NR TEL……………………………….. E-MAIL:………………………………………………………......

W przypadku uznania reklamacji jako zasadnej  i uzgodnienia zwrotu Produktu, proszę o zwrot kwoty stanowiącej cenę Produktu na rachunek bankowy jak poniżej:

Nazwa Banku:……………………………………………………………………………………………...

Nr konta w Banku: ……………………………………………………………………………………….

 

Nr katalogowy Produktu:...................................................................

Cena Produktu:................................................................................

Przyczyna reklamacji/uwagi Klienta: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że znane mi są warunki reklamacji towaru określone w Regulaminie Sklepu.

Data i czytelny podpis Klienta……………………………………………. 

ikony informacyjne

           Idealny prezent                       Darmowa dostawa                    Handmade

                    Idealny prezent                                         Darmowa dostawa                                          Handmade

               Do biżuterii dołączamy                                        do paczkomatu                                      Oryginalne produkty
         ozdobne opakowanie GRATIS                        przy zakupach powyżej 300 zł                         specjalnie dla ciebie

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl